Search All 2022 Events
 

15 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Tue 14:00 SurDis: A Surface Discontinuity Dataset for Wearable Technology to Assist Blind Navigation in Urban Environments
Kuan Yew Leong · Siew Mooi Lim
Poster
Wed 9:00 Reinforcement Learning with Neural Radiance Fields
Danny Driess · Ingmar Schubert · Pete Florence · Yunzhu Li · Marc Toussaint
Poster
Wed 9:00 Learning to Discover and Detect Objects
Vladimir Fomenko · Ismail Elezi · Deva Ramanan · Laura Leal-Taixé · Aljosa Osep
Workshop
An Intelligent Modular Real-Time Vision-Based System for Environment Perception
Amirhossein Kazerouni · Amirhossein Heydarian · Milad Soltany · Aida Mohammadshahi · Abbas Omidi · Saeed Ebadollahi
Affinity Workshop
Unsupervised annotation of differences between genomic datasets
Eman Asfaw
Affinity Workshop
Enhancing Epidemiological Surveillance Systems Using Dynamic Modeling: A Scoping Review
ADEGBOYEGA ADEBAYO
Poster
Thu 9:00 Movement Penalized Bayesian Optimization with Application to Wind Energy Systems
Shyam Sundhar Ramesh · Pier Giuseppe Sessa · Andreas Krause · Ilija Bogunovic
Spotlight Spotlight
Thu 10:30 Lightning Talks 5A-4
Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
Affinity Workshop
Stronger is not better: Better Augmentations in Contrastive Learning for Medical Image Segmentation
Azeez Idris · Abdurahman Ali Mohammed · Samuel Fanijo
Workshop
Deep Surrogate Docking: Accelerating Automated Drug Discovery with Graph Neural Networks
Ryien Hosseini · Filippo Simini · Austin Clyde · Arvind Ramanathan
Affinity Workshop
FacEDiM: A Face Embedding Distribution Model for Few-Shot Biometric Authentication of Cattle
Meshia Cédric Oveneke · Rucha Vaishampayan · Deogratias Lukamba Nsadisa · Rucha Vaishampayan
Poster
Tensor Wheel Decomposition and Its Tensor Completion Application
Zhong-Cheng Wu · Ting-Zhu Huang · Liang-Jian Deng · Hong-Xia Dou · Deyu Meng