Search All 2022 Events
 

66 Results

<<   <   Page 1 of 6   >   >>
Poster
Thu 9:00 TVLT: Textless Vision-Language Transformer
Zineng Tang · Jaemin Cho · Yixin Nie · Mohit Bansal
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Workshop
Adapting Pretrained Vision-Language Foundational Models to Medical Imaging Domains
Pierre Chambon · Christian Bluethgen · Curtis Langlotz · Akshay Chaudhari
Poster
Wed 9:00 Bridging the Gap between Object and Image-level Representations for Open-Vocabulary Detection
Hanoona Bangalath · Muhammad Maaz · Muhammad Uzair Khattak · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Workshop
Mitigating Lies in Vision-Language Models
Junbo Li · Xianhang Li · Cihang Xie
Poster
PyramidCLIP: Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining
Yuting Gao · Jinfeng Liu · Zihan Xu · Jun Zhang · Ke Li · Rongrong Ji · Chunhua Shen
Panel
Tue 18:00 Panel 2C-5: TVLT: Textless Vision-Language… & Quality Not Quantity:…
Zineng Tang · Thao Nguyen
Workshop
Robotic Skill Acquistion via Instruction Augmentation with Vision-Language Models
Ted Xiao · Harris Chan · Pierre Sermanet · Ayzaan Wahid · Anthony Brohan · Karol Hausman · Sergey Levine · Jonathan Tompson
Poster
Tue 9:00 Delving into Out-of-Distribution Detection with Vision-Language Representations
Yifei Ming · Ziyang Cai · Jiuxiang Gu · Yiyou Sun · Wei Li · Yixuan Li
Workshop
Robotic Skill Acquistion via Instruction Augmentation with Vision-Language Models
Ted Xiao · Harris Chan · Pierre Sermanet · Ayzaan Wahid · Anthony Brohan · Karol Hausman · Sergey Levine · Jonathan Tompson
Poster
Thu 9:00 ReCo: Retrieve and Co-segment for Zero-shot Transfer
Gyungin Shin · Weidi Xie · Samuel Albanie
Poster
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang