Search All 2022 Events
 

17 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 14:00 First Contact: Unsupervised Human-Machine Co-Adaptation via Mutual Information Maximization
Siddharth Reddy · Sergey Levine · Anca Dragan
Workshop
Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-scale Physics
Tailin Wu · Takashi Maruyama · Qingqing Zhao · Gordon Wetzstein · Jure Leskovec
Poster
Thu 14:00 NeuForm: Adaptive Overfitting for Neural Shape Editing
Connor Lin · Niloy Mitra · Gordon Wetzstein · Leonidas Guibas · Paul Guerrero
Poster
Tue 14:00 Spending Thinking Time Wisely: Accelerating MCTS with Virtual Expansions
Weirui Ye · Pieter Abbeel · Yang Gao
Poster
Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Joey Tianyi Zhou · Xi Peng
Workshop
Cooperation or Competition: Avoiding Player Domination for Multi-target Robustness by Adaptive Budgets
Yimu Wang · Dinghuai Zhang · Yihan Wu · Heng Huang · Hongyang Zhang
Poster
Tue 14:00 Exploring the Limits of Domain-Adaptive Training for Detoxifying Large-Scale Language Models
Boxin Wang · Wei Ping · Chaowei Xiao · Peng Xu · Mostofa Patwary · Mohammad Shoeybi · Bo Li · Anima Anandkumar · Bryan Catanzaro
Poster
Finite-Time Analysis of Adaptive Temporal Difference Learning with Deep Neural Networks
Tao Sun · Dongsheng Li · Bao Wang
Poster
Wed 9:00 Confident Adaptive Language Modeling
Tal Schuster · Adam Fisch · Jai Gupta · Mostafa Dehghani · Dara Bahri · Vinh Tran · Yi Tay · Donald Metzler
Poster
Tue 9:00 Few-Shot Fast-Adaptive Anomaly Detection
Ze Wang · Yipin Zhou · Rui Wang · Tsung-Yu Lin · Ashish Shah · Ser Nam Lim
Poster
Hierarchical Graph Transformer with Adaptive Node Sampling
ZAIXI ZHANG · Qi Liu · Qingyong Hu · Chee-Kong Lee
Poster
MetaTeacher: Coordinating Multi-Model Domain Adaptation for Medical Image Classification
Zhenbin Wang · Mao Ye · Xiatian Zhu · Liuhan Peng · Liang Tian · Yingying Zhu