Search All 2022 Events
 

41 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Poster
On the Tradeoff Between Robustness and Fairness
Xinsong Ma · Zekai Wang · Weiwei Liu
Poster
Pre-trained Adversarial Perturbations
Yuanhao Ban · Yinpeng Dong
Workshop
Dynamic Efficient Adversarial Training Guided by Gradient Magnitude
Fu Wang · Yanghao Zhang · Wenjie Ruan · Yanbin Zheng
Poster
Thu 9:00 Phase Transition from Clean Training to Adversarial Training
Yue Xing · Qifan Song · Guang Cheng
Poster
Improving Out-of-Distribution Generalization by Adversarial Training with Structured Priors
Qixun Wang · Yifei Wang · Hong Zhu · Yisen Wang
Poster
Wed 9:00 Adversarial Robustness is at Odds with Lazy Training
Yunjuan Wang · Enayat Ullah · Poorya Mianjy · Raman Arora
Poster
When Adversarial Training Meets Vision Transformers: Recipes from Training to Architecture
Yichuan Mo · Dongxian Wu · Yifei Wang · Yiwen Guo · Yisen Wang
Workshop
Training Time Adversarial Attack Aiming the Vulnerability of Continual Learning
Gyojin Han · Jaehyun Choi · HyeongGwon Hong · Junmo Kim
Workshop
Certifiable Metric One Class Learning with adversarially trained Lipschitz Classifier
Louis B├ęthune · Mathieu Serrurier
Poster
CalFAT: Calibrated Federated Adversarial Training with Label Skewness
Chen Chen · Yuchen Liu · Xingjun Ma · Lingjuan Lyu
Workshop
Controllable Attack and Improved Adversarial Training in Multi-Agent Reinforcement Learning
Xiangyu Liu · Souradip Chakraborty · Furong Huang
Poster
Tue 14:00 Accelerating Certified Robustness Training via Knowledge Transfer
Pratik Vaishnavi · Kevin Eykholt · Amir Rahmati