Search All 2022 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Poisoning Generative Models to Promote Catastrophic Forgetting
Siteng Kang · Xinhua Zhang
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei
Poster
Tue 9:00 Retrospective Adversarial Replay for Continual Learning
Lilly Kumari · Shengjie Wang · Tianyi Zhou · Jeff A Bilmes
Workshop
Continual Poisoning of Generative Models to Promote Catastrophic Forgetting
Siteng Kang · Xinhua Zhang
Poster
Tue 9:00 Few-Shot Continual Active Learning by a Robot
Ali Ayub · Carter Fendley
Poster
BMU-MoCo: Bidirectional Momentum Update for Continual Video-Language Modeling
Yizhao Gao · Nanyi Fei · Haoyu Lu · Zhiwu Lu · Hao Jiang · Yijie Li · Zhao Cao
Poster
Thu 9:00 On Reinforcement Learning and Distribution Matching for Fine-Tuning Language Models with no Catastrophic Forgetting
Tomasz Korbak · Hady Elsahar · Germ├ín Kruszewski · Marc Dymetman