Search All 2022 Events
 

23 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Thu 14:00 Hierarchical Channel-spatial Encoding for Communication-efficient Collaborative Learning
Qihua ZHOU · Song Guo · YI LIU · Jie ZHANG · Jiewei Zhang · Tao GUO · Zhenda XU · Xun Liu · Zhihao Qu
Workshop
Fri 14:10 Scalable and Communication-Efficient Vertical Federated Learning - Q&A
Workshop
Fri 13:52 Scalable and Communication-Efficient Vertical Federated Learning
Stacy Patterson
Workshop
The Interpolated MVU Mechanism For Communication-efficient Private Federated Learning
Chuan Guo · Kamalika Chaudhuri · Pierre STOCK · Mike Rabbat
Workshop
Decentralized Learning with Random Walks and Communication-Efficient Adaptive Optimization
Aleksei Triastcyn · Matthias Reisser · Christos Louizos
Workshop
FedDM: Iterative Distribution Matching for Communication-Efficient Federated Learning
Yuanhao Xiong · Ruochen Wang · Minhao Cheng · Felix Yu · Cho-Jui Hsieh
Poster
Wed 9:00 A Communication-efficient Algorithm with Linear Convergence for Federated Minimax Learning
Zhenyu Sun · Ermin Wei
Poster
Tue 9:00 Where2comm: Communication-Efficient Collaborative Perception via Spatial Confidence Maps
Yue Hu · Shaoheng Fang · Zixing Lei · Yiqi Zhong · Siheng Chen
Poster
Thu 14:00 Private and Communication-Efficient Algorithms for Entropy Estimation
Gecia Bravo-Hermsdorff · RĂ³bert Busa-Fekete · Mohammad Ghavamzadeh · Andres Munoz Medina · Umar Syed
Workshop
Communication-efficient Decentralized Deep Learning
Fateme Fotouhi · Aditya Balu · Zhanhong Jiang · Yasaman Esfandiari · Salman Jahani · Soumik Sarkar
Poster
Thu 9:00 A Communication-Efficient Distributed Gradient Clipping Algorithm for Training Deep Neural Networks
Mingrui Liu · Zhenxun Zhuang · Yunwen Lei · Chunyang Liao
Poster
Wed 14:00 Communication-efficient distributed eigenspace estimation with arbitrary node failures
Vasileios Charisopoulos · Anil Damle