Search All 2022 Events
 

1 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 14:00 NeoRL: A Near Real-World Benchmark for Offline Reinforcement Learning
Rong-Jun Qin · Xingyuan Zhang · Songyi Gao · Xiong-Hui Chen · Zewen Li · Weinan Zhang · Yang Yu