Search All 2022 Events
 

18 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Multi-Lingual Acquisition on Multimodal Pre-training for Cross-modal Retrieval
Liang Zhang · Anwen Hu · Qin Jin
Poster
Wed 14:00 Cross-Linked Unified Embedding for cross-modality representation learning
Xinming Tu · Zhi-Jie Cao · xia chenrui · Sara Mostafavi · Ge Gao
Poster
A Differentiable Semantic Metric Approximation in Probabilistic Embedding for Cross-Modal Retrieval
Hao Li · Jingkuan Song · Lianli Gao · Pengpeng Zeng · Haonan Zhang · Gongfu Li
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Workshop
Improving cross-modal attention via object detection
Yongil Kim · Yerin Hwang · Seunghyun Yoon · HyeonGu Yun · Kyomin Jung
Poster
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
Poster
Wed 14:00 Cross-modal Learning for Image-Guided Point Cloud Shape Completion
Emanuele Aiello · Diego Valsesia · Enrico Magli
Poster
Thu 9:00 Transferring Pre-trained Multimodal Representations with Cross-modal Similarity Matching
Byoungjip Kim · Sungik Choi · Dasol Hwang · Moontae Lee · Honglak Lee
Poster
Tue 14:00 Fine-Grained Semantically Aligned Vision-Language Pre-Training
Juncheng Li · XIN HE · Longhui Wei · Long Qian · Linchao Zhu · Lingxi Xie · Yueting Zhuang · Qi Tian · Siliang Tang
Poster
Let Images Give You More: Point Cloud Cross-Modal Training for Shape Analysis
Xu Yan · Heshen Zhan · Chaoda Zheng · Jiantao Gao · Ruimao Zhang · Shuguang Cui · Zhen Li
Poster
Forecasting Human Trajectory from Scene History
Mancheng Meng · Ziyan Wu · Terrence Chen · Xiran Cai · Xiang Zhou · Fan Yang · Dinggang Shen
Poster
Wed 14:00 Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Junru Wu · Yi Liang · feng han · Hassan Akbari · Zhangyang Wang · Cong Yu