Search All 2022 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Personalized Federated Learning towards Communication Efficiency, Robustness and Fairness
Shiyun Lin · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
Poster
Tue 9:00 HorNet: Efficient High-Order Spatial Interactions with Recursive Gated Convolutions
Yongming Rao · Wenliang Zhao · Yansong Tang · Jie Zhou · Ser Nam Lim · Jiwen Lu
Poster
Thu 14:00 Spatial Pruned Sparse Convolution for Efficient 3D Object Detection
Jianhui Liu · Yukang Chen · Xiaoqing Ye · Zhuotao Tian · Xiao Tan · Xiaojuan Qi
Workshop
GIST: Distributed Training for Large-Scale Graph Convolutional Networks
Cameron Wolfe · Jingkang Yang · Fangshuo Liao · Arindam Chowdhury · Chen Dun · Artun Bayer · Santiago Segarra · Anastasios Kyrillidis
Poster
Tue 9:00 Learning low-dimensional generalizable natural features from retina using a U-net
Siwei Wang · Benjamin Hoshal · Elizabeth de Laittre · Olivier Marre · Michael Berry · Stephanie Palmer
Poster
Tue 9:00 Scalable and Efficient Training of Large Convolutional Neural Networks with Differential Privacy
Zhiqi Bu · Jialin Mao · Shiyun Xu
Poster
Wed 9:00 Transform Once: Efficient Operator Learning in Frequency Domain
Michael Poli · Stefano Massaroli · Federico Berto · Jinkyoo Park · Tri Dao · Christopher RĂ© · Stefano Ermon