Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Finite-Time Regret of Thompson Sampling Algorithms for Exponential Family Multi-Armed Bandits
Tianyuan Jin · Pan Xu · Xiaokui Xiao · Anima Anandkumar
Panel
Thu 18:15 Panel 6B-3: Exponential Family Model-Based… & Deep Generalized Schrödinger…
Guan-Horng Liu · Gene Li
Poster
Tue 9:00 Exponential Family Model-Based Reinforcement Learning via Score Matching
Gene Li · Junbo Li · Anmol Kabra · Nati Srebro · Zhaoran Wang · Zhuoran Yang