Search All 2022 Events
 

10 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Geometry-aware Two-scale PIFu Representation for Human Reconstruction
Zheng Dong · Ke Xu · Ziheng Duan · Hujun Bao · Weiwei Xu · Rynson Lau
Workshop
Geometry-aware Autoregressive Models for Calorimeter Shower Simulations
Junze Liu · Aishik Ghosh · Dylan Smith · Pierre Baldi · Daniel Whiteson
Workshop
Towards Geometry-Aware Cell Segmentation in Microscopy Images
Zhexu Jin · Gaoyang Li · Huansheng Cao · Dongmian Zou
Poster
Thu 9:00 Improving 3D-aware Image Synthesis with A Geometry-aware Discriminator
Zifan Shi · Yinghao Xu · Yujun Shen · Deli Zhao · Qifeng Chen · Dit-Yan Yeung
Workshop
Distortion-Aware Network Pruning and Feature Reuse for Real-time Video Segmentation
Hyunsu Rhee · Dongchan Min · Sunil Hwang · Bruno Andreis · Sung Ju Hwang
Poster
Tue 14:00 Public Wisdom Matters! Discourse-Aware Hyperbolic Fourier Co-Attention for Social Text Classification
Karish Grover · S M Phaneendra Angara · Md Shad Akhtar · Tanmoy Chakraborty
Workshop
Fri 7:00 The bandwidth of perceptual awareness is constrained by specific high-level visual features
Michael Cohen
Workshop
The bandwidth of perceptual awareness is constrained by specific high-level visual features
Michael Cohen · Kirsten Lydic · N Apurva Ratan Murty
Poster
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao
Poster
TANKBind: Trigonometry-Aware Neural NetworKs for Drug-Protein Binding Structure Prediction
Wei Lu · Qifeng Wu · Jixian Zhang · Jiahua Rao · Chengtao Li · Shuangjia Zheng