Search All 2022 Events
 

401 Results

<<   <   Page 1 of 34   >   >>
Poster
Tue 9:00 Micro and Macro Level Graph Modeling for Graph Variational Auto-Encoders
Kiarash Zahirnia · Oliver Schulte · Parmis Naddaf · Ke Li
Workshop
Graph Masking Pre-training for Graph-to-Text Generation
Jiuzhou Han · Ehsan Shareghi
Poster
Thu 14:00 DHRL: A Graph-Based Approach for Long-Horizon and Sparse Hierarchical Reinforcement Learning
Seungjae Lee · Jigang Kim · Inkyu Jang · H. Jin Kim
Competition
Thu 15:25 Live Q&A for Graph-level Track
Poster
Learning Graph-embedded Key-event Back-tracing for Object Tracking in Event Clouds
Zhiyu Zhu · Junhui Hou · Xianqiang Lyu
Workshop
Graph-Relational Distributionally Robust Optimization
Fengchun Qiao · Xi Peng
Poster
NAS-Bench-Graph: Benchmarking Graph Neural Architecture Search
Yijian Qin · Ziwei Zhang · Xin Wang · Zeyang Zhang · Wenwu Zhu
Poster
TwiBot-22: Towards Graph-Based Twitter Bot Detection
Shangbin Feng · Zhaoxuan Tan · Herun Wan · Ningnan Wang · Zilong Chen · Binchi Zhang · Qinghua Zheng · Wenqian Zhang · Zhenyu Lei · Shujie Yang · Xinshun Feng · Qingyue Zhang · Hongrui Wang · Yuhan Liu · Yuyang Bai · Heng Wang · Zijian Cai · Yanbo Wang · Lijing Zheng · Zihan Ma · Jundong Li · Minnan Luo
Competition
Thu 14:50 Graph-level Track: Intro
Weihua Hu
Poster
Tue 14:00 Dual-discriminative Graph Neural Network for Imbalanced Graph-level Anomaly Detection
GE ZHANG · Zhenyu Yang · Jia Wu · Jian Yang · Shan Xue · Hao Peng · Jianlin Su · Chuan Zhou · Quan Z. Sheng · Leman Akoglu · Charu Aggarwal
Panel
Tue 10:15 Panel 1B-3: Shield Decentralization for… & DHRL: A Graph-Based…
Seungjae Lee · Daniel Melcer
Workshop
Skeleton Clustering: Graph-Based Approach for Dimension-Free Density-Aided Clustering
Zeyu Wei · Yen-Chi Chen