Search All 2022 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Mutual Information Divergence: A Unified Metric for Multimodal Generative Models
Jin-Hwa Kim · Yunji Kim · Jiyoung Lee · Kang Min Yoo · Sang-Woo Lee
Workshop
Discovering Bugs in Vision Models using Off-the-shelf Image Generation and Captioning
Olivia Wiles · Isabela Albuquerque · Sven Gowal
Poster
Wed 14:00 Visual Clues: Bridging Vision and Language Foundations for Image Paragraph Captioning
Yujia Xie · Luowei Zhou · Xiyang Dai · Lu Yuan · Nguyen Bach · Ce Liu · Michael Zeng
Poster
Wed 14:00 Learning Distinct and Representative Modes for Image Captioning
Qi Chen · Chaorui Deng · Qi Wu
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao
Poster
Thu 14:00 Understanding Aesthetics with Language: A Photo Critique Dataset for Aesthetic Assessment
Daniel Vera Nieto · Luigi Celona · Clara Fernandez Labrador
Poster
Thu 14:00 Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone
Zi-Yi Dou · Aishwarya Kamath · Zhe Gan · Pengchuan Zhang · Jianfeng Wang · Linjie Li · Zicheng Liu · Ce Liu · Yann LeCun · Nanyun Peng · Jianfeng Gao · Lijuan Wang