Search All 2022 Events
 

5 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Instance norm improves meta-learning in class-imbalanced land cover classification
Marc Russwurm · Devis Tuia
Workshop
Imbalanced Classification in Medical Imaging via Regrouping
Le Peng · Yash Travadi · Rui Zhang · Ju Sun
Poster
Tue 9:00 Optimal Binary Classification Beyond Accuracy
Shashank Singh · Justin Khim
Poster
Thu 14:00 Learning to Re-weight Examples with Optimal Transport for Imbalanced Classification
Dandan Guo · Zhuo Li · meixi zheng · He Zhao · Mingyuan Zhou · Hongyuan Zha
Poster
Tue 9:00 Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang