Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 9:00 Co-Modality Graph Contrastive Learning for Imbalanced Node Classification
Yiyue Qian · Chunhui Zhang · Yiming Zhang · Qianlong Wen · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Workshop
Diving into Unified Data-Model Sparsity for Class-Imbalanced Graph Representation Learning
Chunhui Zhang · Chao Huang · Yijun Tian · Qianlong Wen · Zhongyu Ouyang · Youhuan Li · Yanfang Ye · Chuxu Zhang
Poster
Thu 14:00 Inducing Neural Collapse in Imbalanced Learning: Do We Really Need a Learnable Classifier at the End of Deep Neural Network?
Yibo Yang · Shixiang Chen · Xiangtai Li · Liang Xie · Zhouchen Lin · Dacheng Tao
Workshop
Hybrid-EDL: Improving Evidential Deep Learning for Uncertainty Quantification on Imbalanced Data
Tong Xia · Jing Han · Lorena Qendro · Ting Dang · Cecilia Mascolo
Poster
Thu 14:00 Learning to Re-weight Examples with Optimal Transport for Imbalanced Classification
Dandan Guo · Zhuo Li · meixi zheng · He Zhao · Mingyuan Zhou · Hongyuan Zha
Workshop
Instance norm improves meta-learning in class-imbalanced land cover classification
Marc Russwurm · Devis Tuia
Poster
SoLar: Sinkhorn Label Refinery for Imbalanced Partial-Label Learning
Haobo Wang · Mingxuan Xia · Yixuan Li · Yuren Mao · Lei Feng · Gang Chen · Junbo Zhao
Workshop
Online Continual Learning from Imbalanced Data with Kullback-Leibler-loss based replay buffer updates
Sotirios Nikoloutsopoulos · Iordanis Koutsopoulos · Michalis Titsias
Poster
Wed 14:00 Escaping Saddle Points for Effective Generalization on Class-Imbalanced Data
Harsh Rangwani · Sumukh K Aithal · Mayank Mishra · Venkatesh Babu R