Search All 2022 Events
 

14 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Poster
Margin-Based Few-Shot Class-Incremental Learning with Class-Level Overfitting Mitigation
Yixiong Zou · Shanghang Zhang · Yuhua Li · Ruixuan Li
Poster
Tue 9:00 ALIFE: Adaptive Logit Regularizer and Feature Replay for Incremental Semantic Segmentation
Youngmin Oh · Donghyeon Baek · Bumsub Ham
Poster
Tue 14:00 Incrementality Bidding via Reinforcement Learning under Mixed and Delayed Rewards
Ashwinkumar Badanidiyuru Varadaraja · Zhe Feng · Tianxi Li · Haifeng Xu
Poster
Wed 9:00 On the Effectiveness of Lipschitz-Driven Rehearsal in Continual Learning
Lorenzo Bonicelli · Matteo Boschini · Angelo Porrello · Concetto Spampinato · SIMONE CALDERARA
Poster
S-Prompts Learning with Pre-trained Transformers: An Occam’s Razor for Domain Incremental Learning
Yabin Wang · Zhiwu Huang · Xiaopeng Hong
Workshop
Incremental Fourier Neural Operator
Jiawei Zhao · Robert Joseph George · Yifei Zhang · Zongyi Li · Anima Anandkumar
Poster
Tue 9:00 Retrospective Adversarial Replay for Continual Learning
Lilly Kumari · Shengjie Wang · Tianyi Zhou · Jeff A Bilmes
Workshop
PyTAIL - Interactive and Incremental Learning of NLP Models with Human in the Loop for Online Data
Shubhanshu Mishra · Jana Diesner
Poster
Wed 9:00 Decomposed Knowledge Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation
Donghyeon Baek · Youngmin Oh · Sanghoon Lee · Junghyup Lee · Bumsub Ham
Poster
Thu 9:00 Grow and Merge: A Unified Framework for Continuous Categories Discovery
Xinwei Zhang · Jianwen Jiang · Yutong Feng · Zhi-Fan Wu · Xibin Zhao · Hai Wan · Mingqian Tang · Rong Jin · Yue Gao
Poster
Learning a Condensed Frame for Memory-Efficient Video Class-Incremental Learning
Yixuan Pei · Zhiwu Qing · Jun CEN · Xiang Wang · Shiwei Zhang · Yaxiong Wang · Mingqian Tang · Nong Sang · Xueming Qian
Poster
Thu 14:00 Uncertainty-Aware Hierarchical Refinement for Incremental Implicitly-Refined Classification
Jian Yang · Kai Zhu · Kecheng Zheng · Yang Cao