Search All 2022 Events
 

44 Results

<<   <   Page 1 of 4   >   >>
Poster
Wed 14:00 Structural Knowledge Distillation for Object Detection
Philip de Rijk · Lukas Schneider · Marius Cordts · Dariu Gavrila
Poster
Thu 14:00 Knowledge Distillation from A Stronger Teacher
Tao Huang · Shan You · Fei Wang · Chen Qian · Chang Xu
Poster
Shadow Knowledge Distillation: Bridging Offline and Online Knowledge Transfer
Lujun Li · ZHE JIN
Workshop
NOSMOG: Learning Noise-robust and Structure-aware MLPs on Graphs
Yijun Tian · Chuxu Zhang · Zhichun Guo · Xiangliang Zhang · Nitesh Chawla
Poster
Teach Less, Learn More: On the Undistillable Classes in Knowledge Distillation
Yichen Zhu · Ning Liu · Zhiyuan Xu · Xin Liu · Weibin Meng · Louis Wang · Zhicai Ou · Jian Tang
Poster
Respecting Transfer Gap in Knowledge Distillation
Yulei Niu · Long Chen · Chang Zhou · Hanwang Zhang
Poster
Wed 14:00 Fairness without Demographics through Knowledge Distillation
Junyi Chai · Taeuk Jang · Xiaoqian Wang
Workshop
Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Workshop
Fri 12:59 Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Poster
Tue 9:00 XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
Wed 9:00 Decomposed Knowledge Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation
Donghyeon Baek · Youngmin Oh · Sanghoon Lee · Junghyup Lee · Bumsub Ham
Poster
Wed 9:00 Bi-directional Weakly Supervised Knowledge Distillation for Whole Slide Image Classification
Linhao Qu · xiaoyuan luo · Manning Wang · Zhijian Song