Search All 2022 Events
 

140 Results

<<   <   Page 1 of 12   >   >>
Poster
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
Poster
Thu 14:00 ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
Chunyuan Li · Haotian Liu · Liunian Li · Pengchuan Zhang · Jyoti Aneja · Jianwei Yang · Ping Jin · Houdong Hu · Zicheng Liu · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Poster
RLIP: Relational Language-Image Pre-training for Human-Object Interaction Detection
Hangjie Yuan · Jianwen Jiang · Samuel Albanie · Tao Feng · Ziyuan Huang · Dong Ni · Mingqian Tang
Poster
Tue 9:00 UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
Poster
Thu 14:00 K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge
Sheng Shen · Chunyuan Li · Xiaowei Hu · Yujia Xie · Jianwei Yang · Pengchuan Zhang · Zhe Gan · Lijuan Wang · Lu Yuan · Ce Liu · Kurt Keutzer · Trevor Darrell · Anna Rohrbach · Jianfeng Gao
Workshop
Fri 9:15 Carsten Binnig - Pre-trained Models for Learned DBMS Components
Carsten Binnig
Workshop
Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Workshop
Fri 12:59 Gradient Knowledge Distillation for Pre-trained Language Models
Lean Wang · Lei Li · Xu Sun
Poster
Wed 9:00 Fine-Tuning Pre-Trained Language Models Effectively by Optimizing Subnetworks Adaptively
Haojie Zhang · Ge Li · Jia Li · Zhongjin Zhang · YUQI ZHU · Zhi Jin
Workshop
Forgetting Data from Pre-trained GANs
Zhifeng Kong · Kamalika Chaudhuri
Poster
Thu 9:00 Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models
Haoli Bai · Lu Hou · Lifeng Shang · Xin Jiang · Irwin King · Michael R Lyu
Poster
Tue 14:00 CyCLIP: Cyclic Contrastive Language-Image Pretraining
Shashank Goel · Hritik Bansal · Sumit Bhatia · Ryan Rossi · Vishwa Vinay · Aditya Grover