Search All 2022 Events
 

27 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Poster
Wed 14:00 Robust Calibration with Multi-domain Temperature Scaling
Yaodong Yu · Stephen Bates · Yi Ma · Michael Jordan
Workshop
Fri 13:00 Automatic Sleep Scoring from Large-scale Multi-channel Pediatric EEG
Harlin Lee · Aaqib Saeed
Workshop
Fri 11:45 Scaling Laws for a Multi-Agent Reinforcement Learning Model
Oren Neumann · Claudius Gros
Workshop
Learning Controllable Adaptive Simulation for Multi-scale Physics
Tailin Wu · Takashi Maruyama · Qingqing Zhao · Gordon Wetzstein · Jure Leskovec
Poster
ResT V2: Simpler, Faster and Stronger
Qinglong Zhang · Yu-Bin Yang
Poster
Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising
Yuanbiao Gou · Peng Hu · Jiancheng Lv · Joey Tianyi Zhou · Xi Peng
Poster
Wed 14:00 HUMUS-Net: Hybrid Unrolled Multi-scale Network Architecture for Accelerated MRI Reconstruction
Zalan Fabian · Berk Tinaz · Mahdi Soltanolkotabi
Poster
Wed 9:00 AMOS: A Large-Scale Abdominal Multi-Organ Benchmark for Versatile Medical Image Segmentation
Yuanfeng Ji · Haotian Bai · Chongjian GE · Jie Yang · Ye Zhu · Ruimao Zhang · Zhen Li · Lingyan Zhanng · Wanling Ma · Xiang Wan · Ping Luo
Poster
Thu 9:00 Single-pass Streaming Lower Bounds for Multi-armed Bandits Exploration with Instance-sensitive Sample Complexity
Sepehr Assadi · Chen Wang
Poster
Wed 9:00 Geometry-aware Two-scale PIFu Representation for Human Reconstruction
Zheng Dong · Ke Xu · Ziheng Duan · Hujun Bao · Weiwei Xu · Rynson Lau
Workshop
Cortical Transformers: Robustness and Model Compression with Multi-Scale Connectivity Properties of the Neocortex.
Brian Robinson · Nathan Drenkow
Poster
Align then Fusion: Generalized Large-scale Multi-view Clustering with Anchor Matching Correspondences
Siwei Wang · Xinwang Liu · Suyuan Liu · Jiaqi Jin · Wenxuan Tu · Xinzhong Zhu · En Zhu