Search All 2022 Events
 

102 Results

<<   <   Page 1 of 9   >   >>
Poster
Tue 14:00 Smoothed Online Convex Optimization Based on Discounted-Normal-Predictor
Lijun Zhang · Wei Jiang · Jinfeng Yi · Tianbao Yang
Poster
Thu 9:00 LIPS - Learning Industrial Physical Simulation benchmark suite
Milad LEYLI ABADI · Antoine Marot · Jérôme Picault · David Danan · Mouadh Yagoubi · Benjamin Donnot · Seif Attoui · Pavel Dimitrov · Asma Farjallah · Clement Etienam
Poster
Tue 14:00 FlowHMM: Flow-based continuous hidden Markov models
Pawel Lorek · Rafal Nowak · Tomasz Trzcinski · Maciej Zieba
Poster
Wed 9:00 Chaotic Regularization and Heavy-Tailed Limits for Deterministic Gradient Descent
Soon Hoe Lim · Yijun Wan · Umut Simsekli
Poster
Wed 9:00 Discovering and Overcoming Limitations of Noise-engineered Data-free Knowledge Distillation
Piyush Raikwar · Deepak Mishra
Poster
Wed 9:00 Asynchronous SGD Beats Minibatch SGD Under Arbitrary Delays
Konstantin Mishchenko · Francis Bach · Mathieu Even · Blake Woodworth
Poster
TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training
Yulong Liu · Guibo Zhu · Bin Zhu · Qi Song · Guojing Ge · Haoran Chen · GuanHui Qiao · Ru Peng · Lingxiang Wu · Jinqiao Wang
Poster
Thu 9:00 Continuous Deep Q-Learning in Optimal Control Problems: Normalized Advantage Functions Analysis
Anton Plaksin · Stepan Martyanov
Poster
Asymptotic Behaviors of Projected Stochastic Approximation: A Jump Diffusion Perspective
Jiadong Liang · Yuze Han · Xiang Li · Zhihua Zhang
Poster
Wed 14:00 Robust Learning against Relational Adversaries
Yizhen Wang · Mohannad Alhanahnah · Xiaozhu Meng · Ke Wang · Mihai Christodorescu · Somesh Jha
Poster
Wed 9:00 ZooD: Exploiting Model Zoo for Out-of-Distribution Generalization
Qishi Dong · Awais Muhammad · Fengwei Zhou · Chuanlong Xie · Tianyang Hu · Yongxin Yang · Sung-Ho Bae · Zhenguo Li
Spotlight Spotlight
Tue 10:30 Lightning Talks 1A-4
Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Eloïse Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu