Search All 2022 Events
 

12 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 Patching open-vocabulary models by interpolating weights
Gabriel Ilharco · Mitchell Wortsman · Samir Yitzhak Gadre · Shuran Song · Hannaneh Hajishirzi · Simon Kornblith · Ali Farhadi · Ludwig Schmidt
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao
Poster
Wed 9:00 Bridging the Gap between Object and Image-level Representations for Open-Vocabulary Detection
Hanoona Bangalath · Muhammad Maaz · Muhammad Uzair Khattak · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Poster
Wed 9:00 Capturing Failures of Large Language Models via Human Cognitive Biases
Erik Jones · Jacob Steinhardt
Workshop
Are All Vision Models Created Equal? A Study of the Open-Loop to Closed-Loop Causality Gap
Mathias Lechner · Ramin Hasani · Alexander Amini · Tsun-Hsuan Johnson Wang · Thomas Henzinger · Daniela Rus
Affinity Workshop
Enhancing Epidemiological Surveillance Systems Using Dynamic Modeling: A Scoping Review
ADEGBOYEGA ADEBAYO
Poster
Wed 14:00 DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Lewei Yao · Jianhua Han · Youpeng Wen · Xiaodan Liang · Dan Xu · Wei Zhang · Zhenguo Li · Chunjing XU · Hang Xu
Workshop
Empowering Language Models with Knowledge Graph Reasoning for Question Answering
Ziniu Hu · Yichong Xu · Wenhao Yu · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Kai-Wei Chang · Yizhou Sun
Affinity Workshop
DEVELOPMENT OF A MODIFIED LIKELIHOOD RATIO MODEL FOR HANDWRITING IDENTIFICATION IN FORENSIC SCIENCE
Adeyinka Abiodun · Sesan Adeyemo · Adegboyega Adebayo
Poster
OPEN: Orthogonal Propagation with Ego-Network Modeling
Liang Yang · Lina Kang · Qiuliang Zhang · Mengzhe Li · bingxin niu · Dongxiao He · Zhen Wang · Chuan Wang · Xiaochun Cao · Yuanfang Guo
Poster
Wed 14:00 LAION-5B: An open large-scale dataset for training next generation image-text models
Christoph Schuhmann · Romain Beaumont · Richard Vencu · Cade Gordon · Ross Wightman · Mehdi Cherti · Theo Coombes · Aarush Katta · Clayton Mullis · Mitchell Wortsman · Patrick Schramowski · Srivatsa Kundurthy · Katherine Crowson · Ludwig Schmidt · Robert Kaczmarczyk · Jenia Jitsev
Poster
Tue 9:00 Factuality Enhanced Language Models for Open-Ended Text Generation
Nayeon Lee · Wei Ping · Peng Xu · Mostofa Patwary · Pascale N Fung · Mohammad Shoeybi · Bryan Catanzaro