Search All 2022 Events
 

72 Results

<<   <   Page 1 of 6   >   >>
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao
Poster
Wed 9:00 Bridging the Gap between Object and Image-level Representations for Open-Vocabulary Detection
Hanoona Bangalath · Muhammad Maaz · Muhammad Uzair Khattak · Salman Khan · Fahad Shahbaz Khan
Poster
Thu 14:00 Patching open-vocabulary models by interpolating weights
Gabriel Ilharco · Mitchell Wortsman · Samir Yitzhak Gadre · Shuran Song · Hannaneh Hajishirzi · Simon Kornblith · Ali Farhadi · Ludwig Schmidt
Poster
Wed 14:00 DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection
Lewei Yao · Jianhua Han · Youpeng Wen · Xiaodan Liang · Dan Xu · Wei Zhang · Zhenguo Li · Chunjing XU · Hang Xu
Poster
Tue 14:00 Self-supervised Amodal Video Object Segmentation
Jian Yao · Yuxin Hong · Chiyu Wang · Tianjun Xiao · Tong He · Francesco Locatello · David P Wipf · Yanwei Fu · Zheng Zhang
Affinity Workshop
Object Segmentation of Cluttered Airborne LiDAR Point Clouds
Mariona Carós · Ariadna Just · Santi Seguí · Jordi Vitria
Poster
Decoupling Classifier for Boosting Few-shot Object Detection and Instance Segmentation
Bin-Bin Gao · Xiaochen Chen · Zhongyi Huang · Congchong Nie · Jun Liu · Jinxiang Lai · GUANNAN JIANG · Xi Wang · Chengjie Wang
Poster
Tue 9:00 Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang
Poster
Thu 14:00 Hard ImageNet: Segmentations for Objects with Strong Spurious Cues
Mazda Moayeri · Sahil Singla · Soheil Feizi
Poster
Tue 9:00 Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens
Danyang Tu · Wei Sun · Xiongkuo Min · Guangtao Zhai · Wei Shen
Poster
Thu 14:00 PolarMix: A General Data Augmentation Technique for LiDAR Point Clouds
Aoran Xiao · Jiaxing Huang · Dayan Guan · Kaiwen Cui · Shijian Lu · Ling Shao
Poster
Tue 14:00 VITA: Video Instance Segmentation via Object Token Association
Miran Heo · Sukjun Hwang · Seoung Wug Oh · Joon-Young Lee · Seon Joo Kim