Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 24   >   >>
Poster
Tue 14:00 Out-of-Distribution Detection with An Adaptive Likelihood Ratio on Informative Hierarchical VAE
Yewen Li · Chaojie Wang · Xiaobo Xia · Tongliang Liu · xin miao · Bo An
Poster
Tue 9:00 OpenOOD: Benchmarking Generalized Out-of-Distribution Detection
Jingkang Yang · Pengyun Wang · Dejian Zou · Zitang Zhou · Kunyuan Ding · WENXUAN PENG · Haoqi Wang · Guangyao Chen · Bo Li · Yiyou Sun · Xuefeng Du · Kaiyang Zhou · Wayne Zhang · Dan Hendrycks · Yixuan Li · Ziwei Liu
Poster
Wed 9:00 Iterative Feature Matching: Toward Provable Domain Generalization with Logarithmic Environments
Yining Chen · Elan Rosenfeld · Mark Sellke · Tengyu Ma · Andrej Risteski
Poster
Wed 14:00 Environment Diversification with Multi-head Neural Network for Invariant Learning
Bo-Wei Huang · Keng-Te Liao · Chang-Sheng Kao · Shou-De Lin
Poster
Functional Indirection Neural Estimator for Better Out-of-distribution Generalization
Kha Pham · Thai Hung Le · Man Ngo · Truyen Tran
Poster
Tue 9:00 Provably Adversarially Robust Detection of Out-of-Distribution Data (Almost) for Free
Alexander Meinke · Julian Bitterwolf · Matthias Hein
Poster
Thu 9:00 Invariance Learning based on Label Hierarchy
Shoji Toyota · Kenji Fukumizu
Poster
Out-of-Distribution Detection via Conditional Kernel Independence Model
Yu Wang · Jingjing Zou · Jingyang Lin · Qing Ling · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
Poster
Thu 14:00 Improving Multi-Task Generalization via Regularizing Spurious Correlation
Ziniu Hu · Zhe Zhao · Xinyang Yi · Tiansheng Yao · Lichan Hong · Yizhou Sun · Ed Chi
Poster
Thu 14:00 Diverse Weight Averaging for Out-of-Distribution Generalization
Alexandre Rame · Matthieu Kirchmeyer · Thibaud Rahier · Alain Rakotomamonjy · Patrick Gallinari · Matthieu Cord
Poster
Thu 9:00 Bidirectional Learning for Offline Infinite-width Model-based Optimization
Can Chen · Yingxueff Zhang · Jie Fu · Xue (Steve) Liu · Mark Coates
Poster
Tue 9:00 Evaluating Out-of-Distribution Performance on Document Image Classifiers
Stefan Larson · Yi Yang Gordon Lim · Yutong Ai · David Kuang · Kevin Leach