Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 What is Where by Looking: Weakly-Supervised Open-World Phrase-Grounding without Text Inputs
Tal Shaharabany · Yoad Tewel · Lior Wolf
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao