Search All 2022 Events
 

6 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Positional Encoder Graph Neural Networks for Geographic Data
Konstantin Klemmer · Nathan Safir · Daniel Neill
Workshop
Learning Regularized Positional Encoding for Molecular Prediction
Xiang Gao · Weihao Gao · Wenzhi Xiao · Zhirui Wang · Chong Wang · Liang Xiang
Poster
Thu 9:00 Your Transformer May Not be as Powerful as You Expect
Shengjie Luo · Shanda Li · Shuxin Zheng · Tie-Yan Liu · Liwei Wang · Di He
Poster
One-Inlier is First: Towards Efficient Position Encoding for Point Cloud Registration
Fan Yang · Lin Guo · Zhi Chen · Wenbing Tao
Poster
Wed 9:00 Implicit Neural Representations with Levels-of-Experts
Zekun Hao · Arun Mallya · Serge Belongie · Ming-Yu Liu
Workshop
Generalized Laplacian Positional Encoding for Graph Representation Learning
Sohir Maskey · Ali Parviz · Maximilian Thiessen · Hannes Stärk · Ylli Sadikaj · Haggai Maron