Search All 2022 Events
 

13 Results

<<   <   Page 1 of 2   >   >>
Workshop
Post-Training Neural Network Compression With Variational Bayesian Quantization
Zipei Tan · Robert Bamler
Workshop
Fri 3:50 Post-Training Neural Network Compression With Variational Bayesian Quantization
Zipei Tan · Robert Bamler
Poster
Leveraging Inter-Layer Dependency for Post -Training Quantization
changbao wang · DanDan Zheng · Yuanliu Liu · Liang Li
Workshop
Fri 8:30 SmoothQuant: Accurate and Efficient Post-Training Quantization for Large Language Models
Song Han
Poster
Thu 14:00 ZeroQuant: Efficient and Affordable Post-Training Quantization for Large-Scale Transformers
Zhewei Yao · Reza Yazdani Aminabadi · Minjia Zhang · Xiaoxia Wu · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
Thu 9:00 Optimal Brain Compression: A Framework for Accurate Post-Training Quantization and Pruning
Elias Frantar · Dan Alistarh
Poster
Thu 9:00 Towards Efficient Post-training Quantization of Pre-trained Language Models
Haoli Bai · Lu Hou · Lifeng Shang · Xin Jiang · Irwin King · Michael R Lyu
Poster
Tue 14:00 FP8 Quantization: The Power of the Exponent
Andrey Kuzmin · Mart van Baalen · Yuwei Ren · Markus Nagel · Jorn Peters · Tijmen Blankevoort
Poster
Thu 9:00 A Fast Post-Training Pruning Framework for Transformers
Woosuk Kwon · Sehoon Kim · Michael Mahoney · Joseph Hassoun · Kurt Keutzer · Amir Gholami
Poster
Tue 9:00 XTC: Extreme Compression for Pre-trained Transformers Made Simple and Efficient
Xiaoxia Wu · Zhewei Yao · Minjia Zhang · Conglong Li · Yuxiong He
Poster
Wed 9:00 Deep Compression of Pre-trained Transformer Models
Naigang Wang · Chi-Chun (Charlie) Liu · Swagath Venkataramani · Sanchari Sen · Chia-Yu Chen · Kaoutar El Maghraoui · Vijayalakshmi (Viji) Srinivasan · Leland Chang
Poster
Quantized Training of Gradient Boosting Decision Trees
Yu Shi · Guolin Ke · Zhuoming Chen · Shuxin Zheng · Tie-Yan Liu