Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Calibrated Perception Uncertainty Across Objects and Regions in Bird's-Eye-View
Markus K√§ngsepp · Meelis Kull
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao