Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Multi-Agent Reinforcement Learning with Shared Resources for Inventory Management
Yuandong Ding · Mingxiao Feng · Guozi Liu · Wei Jiang · Chuheng Zhang · Li Zhao · Lei Song · Houqiang Li · Yan Jin · Jiang Bian
Workshop
Multi-Agent Reinforcement Learning with Shared Resources for Inventory Management
Yuandong Ding · Mingxiao Feng · Guozi Liu · Wei Jiang · Chuheng Zhang · Li Zhao · Lei Song · Houqiang Li · Yan Jin · Jiang Bian
Poster
Thu 9:00 A Mean-Field Game Approach to Cloud Resource Management with Function Approximation
Weichao Mao · Haoran Qiu · Chen Wang · Hubertus Franke · Zbigniew Kalbarczyk · Ravishankar Iyer · Tamer Basar
Poster
Wed 9:00 Online Learning and Pricing for Network Revenue Management with Reusable Resources
Huiwen Jia · Cong Shi · Siqian Shen