Search All 2022 Events
 

1 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 Mining Unseen Classes via Regional Objectness: A Simple Baseline for Incremental Segmentation
Zekang Zhang · Guangyu Gao · Zhiyuan Fang · Jianbo Jiao · Yunchao Wei