Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Affinity Workshop
A Modality-level Explainable Framework for Misinformation Checking in Social Networks
Vítor Lourenço · Aline Paes
Affinity Workshop
Preliminary Study for Impact of Social Media Networks on Traffic Prediction
Valeria Laynes Fiascunari · Luis Rabelo
Poster
Thu 14:00 Using Embeddings for Causal Estimation of Peer Influence in Social Networks
Irina Cristali · Victor Veitch
Poster
Thu 9:00 Interaction Modeling with Multiplex Attention
Fan-Yun Sun · Isaac Kauvar · Ruohan Zhang · Jiachen Li · Mykel J Kochenderfer · Jiajun Wu · Nick Haber
Poster
TwiBot-22: Towards Graph-Based Twitter Bot Detection
Shangbin Feng · Zhaoxuan Tan · Herun Wan · Ningnan Wang · Zilong Chen · Binchi Zhang · Qinghua Zheng · Wenqian Zhang · Zhenyu Lei · Shujie Yang · Xinshun Feng · Qingyue Zhang · Hongrui Wang · Yuhan Liu · Yuyang Bai · Heng Wang · Zijian Cai · Yanbo Wang · Lijing Zheng · Zihan Ma · Jundong Li · Minnan Luo
Workshop
Sat 9:15 DSN’s Multi-stakeholder, Inclusive and Integrated Collaboration Framework for Sustainable Social Impact Research and Innovation in emerging market.
Olubayo Adekanmbi · Oluwatoyin Adekanmbi