Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Workshop
Learn Complementary Pseudo-label for Source-free Domain Adaptive Medical Segmentation
Wanqing Xie · Mingzhen Li · Jinzhou Wu · Yongsong HUANG · Yuanyuan Bu · Jane You · Xiaofeng Liu
Poster
Tue 14:00 Exploring the Limits of Domain-Adaptive Training for Detoxifying Large-Scale Language Models
Boxin Wang · Wei Ping · Chaowei Xiao · Peng Xu · Mostofa Patwary · Mohammad Shoeybi · Bo Li · Anima Anandkumar · Bryan Catanzaro
Workshop
Augmentation Consistency-guided Self-training for Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viraj Prabhu · Shivam Khare · Deeksha Kartik · Judy Hoffman
Poster
Tue 9:00 Variational Model Perturbation for Source-Free Domain Adaptation
Mengmeng Jing · Xiantong Zhen · Jingjing Li · Cees Snoek
Poster
Thu 14:00 Divide and Contrast: Source-free Domain Adaptation via Adaptive Contrastive Learning
Ziyi Zhang · Weikai Chen · Hui Cheng · Zhen Li · Siyuan Li · Liang Lin · Guanbin Li
Poster
Tue 9:00 Attracting and Dispersing: A Simple Approach for Source-free Domain Adaptation
Shiqi Yang · yaxing wang · kai wang · Shangling Jui · Joost van de Weijer
Workshop
A Reproducible and Realistic Evaluation of Partial Domain Adaptation Methods
Tiago Salvador · Kilian FATRAS · Ioannis Mitliagkas · Adam Oberman
Poster
Keypoint-Guided Optimal Transport with Applications in Heterogeneous Domain Adaptation
Xiang Gu · Yucheng Yang · Wei Zeng · Jian Sun · Zongben Xu
Poster
LOG: Active Model Adaptation for Label-Efficient OOD Generalization
Jie-Jing Shao · Lan-Zhe Guo · Xiao-wen Yang · Yu-Feng Li
Poster
Wed 9:00 Unified Optimal Transport Framework for Universal Domain Adaptation
Wanxing Chang · Ye Shi · Hoang Tuan · Jingya Wang
Workshop
Sat 7:10 Domain Adaptation: Theory, Algorithms, and Open Library
Mingsheng Long
Affinity Workshop
Evaluation of Active Learning and Domain Adaptation on Health Data
Kristina Holsapple · Haoran Zhang · Marzyeh Ghassemi