Search All 2022 Events
 

7 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Are all Frames Equal? Active Sparse Labeling for Video Action Detection
Aayush Rana · Yogesh Rawat
Poster
PointTAD: Multi-Label Temporal Action Detection with Learnable Query Points
Jing Tan · Xiaotong Zhao · Xintian Shi · Bin Kang · Limin Wang
Poster
Wed 14:00 MOMA-LRG: Language-Refined Graphs for Multi-Object Multi-Actor Activity Parsing
Zelun Luo · Zane Durante · Linden Li · Wanze Xie · Ruochen Liu · Emily Jin · Zhuoyi Huang · Lun Yu Li · Jiajun Wu · Juan Carlos Niebles · Ehsan Adeli · Fei-Fei Li
Workshop
Toward Causal-Aware RL: State-Wise Action-Refined Temporal Difference
Hao Sun · Taiyi Wang
Poster
Tue 14:00 Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Yizhou Zhao · Zhenyang Li · Xun Guo · Yan Lu
Poster
Tue 14:00 Searching for Better Spatio-temporal Alignment in Few-Shot Action Recognition
Yichao Cao · Xiu Su · Qingfei Tang · Shan You · Xiaobo Lu · Chang Xu
Poster
Tue 9:00 Don't Pour Cereal into Coffee: Differentiable Temporal Logic for Temporal Action Segmentation
Ziwei Xu · Yogesh Rawat · Yongkang Wong · Mohan Kankanhalli · Mubarak Shah