Search All 2022 Events
 

4 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Unifying Voxel-based Representation with Transformer for 3D Object Detection
Yanwei Li · Yilun Chen · Xiaojuan Qi · Zeming Li · Jian Sun · Jiaya Jia
Poster
Tue 9:00 A Unified Framework for Alternating Offline Model Training and Policy Learning
Shentao Yang · Shujian Zhang · Yihao Feng · Mingyuan Zhou
Poster
Wed 14:00 Mismatched No More: Joint Model-Policy Optimization for Model-Based RL
Benjamin Eysenbach · Alexander Khazatsky · Sergey Levine · Russ Salakhutdinov
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao