Search All 2022 Events
 

8 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 9:00 Flexible Diffusion Modeling of Long Videos
William Harvey · Saeid Naderiparizi · Vaden Masrani · Christian Weilbach · Frank Wood
Poster
Thu 14:00 AniFaceGAN: Animatable 3D-Aware Face Image Generation for Video Avatars
Yue Wu · Yu Deng · Jiaolong Yang · Fangyun Wei · Qifeng Chen · Xin Tong
Poster
Thu 14:00 Video Diffusion Models
Jonathan Ho · Tim Salimans · Alexey Gritsenko · William Chan · Mohammad Norouzi · David Fleet
Poster
Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Xian Liu · Qianyi Wu · Hang Zhou · Yuanqi Du · Wayne Wu · Dahua Lin · Ziwei Liu
Poster
Thu 9:00 NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis
Jian Liang · Chenfei Wu · Xiaowei Hu · Zhe Gan · Jianfeng Wang · Lijuan Wang · Zicheng Liu · Yuejian Fang · Nan Duan
Poster
Thu 9:00 MCVD - Masked Conditional Video Diffusion for Prediction, Generation, and Interpolation
Vikram Voleti · Alexia Jolicoeur-Martineau · Chris Pal
Poster
Wed 9:00 Generating Long Videos of Dynamic Scenes
Tim Brooks · Janne Hellsten · Miika Aittala · Ting-Chun Wang · Timo Aila · Jaakko Lehtinen · Ming-Yu Liu · Alexei Efros · Tero Karras
Poster
Wed 14:00 MOMA-LRG: Language-Refined Graphs for Multi-Object Multi-Actor Activity Parsing
Zelun Luo · Zane Durante · Linden Li · Wanze Xie · Ruochen Liu · Emily Jin · Zhuoyi Huang · Lun Yu Li · Jiajun Wu · Juan Carlos Niebles · Ehsan Adeli · Fei-Fei Li