Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Workshop
Explainable Representations of Human Interaction: Engagement Recognition model with Video Augmentation
Yubin Kim · Hae Park · Sharifa Alghowinem
Poster
Tue 14:00 Enabling Detailed Action Recognition Evaluation Through Video Dataset Augmentation
Jihoon Chung · Yu Wu · Olga Russakovsky
Poster
Wed 14:00 Look More but Care Less in Video Recognition
Yitian Zhang · Yue Bai · Huan Wang · Yi Xu · Yun Fu
Poster
Tue 14:00 Alignment-guided Temporal Attention for Video Action Recognition
Yizhou Zhao · Zhenyang Li · Xun Guo · Yan Lu
Poster
Hilbert Distillation for Cross-Dimensionality Networks
Dian Qin · Haishuai Wang · Zhe Liu · HONGJIA XU · Sheng Zhou · Jiajun Bu
Workshop
Fri 1:40 On the Surprising Effectiveness of Transformers in Low-Labeled Video Recognition
Farrukh Rahman · Ă–mer Mubarek · Zsolt Kira
Poster
Tue 14:00 Rethinking Resolution in the Context of Efficient Video Recognition
Chuofan Ma · Qiushan Guo · Yi Jiang · Ping Luo · Zehuan Yuan · Xiaojuan Qi