Search All 2022 Events
 

119 Results

<<   <   Page 1 of 10   >   >>
Poster
Expectation-Maximization Contrastive Learning for Compact Video-and-Language Representations
Peng Jin · Jinfa Huang · Fenglin Liu · Xian Wu · Shen Ge · Guoli Song · David Clifton · Jie Chen
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Poster
BMU-MoCo: Bidirectional Momentum Update for Continual Video-Language Modeling
Yizhao Gao · Nanyi Fei · Haoyu Lu · Zhiwu Lu · Hao Jiang · Yijie Li · Zhao Cao
Poster
Long-Form Video-Language Pre-Training with Multimodal Temporal Contrastive Learning
Yuchong Sun · Hongwei Xue · Ruihua Song · Bei Liu · Huan Yang · Jianlong Fu
Poster
Wed 14:00 Language Models with Image Descriptors are Strong Few-Shot Video-Language Learners
Zhenhailong Wang · Manling Li · Ruochen Xu · Luowei Zhou · Jie Lei · Xudong Lin · Shuohang Wang · Ziyi Yang · Chenguang Zhu · Derek Hoiem · Shih-Fu Chang · Mohit Bansal · Heng Ji
Poster
LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling
Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
Poster
Wed 9:00 Robustness Analysis of Video-Language Models Against Visual and Language Perturbations
Madeline Chantry · Shruti Vyas · Hamid Palangi · Yogesh Rawat · Vibhav Vineet
Poster
Wed 14:00 MOMA-LRG: Language-Refined Graphs for Multi-Object Multi-Actor Activity Parsing
Zelun Luo · Zane Durante · Linden Li · Wanze Xie · Ruochen Liu · Emily Jin · Zhuoyi Huang · Lun Yu Li · Jiajun Wu · Juan Carlos Niebles · Ehsan Adeli · Fei-Fei Li
Poster
Thu 9:00 Egocentric Video-Language Pretraining
Kevin Qinghong Lin · Jinpeng Wang · Mattia Soldan · Michael Wray · Rui Yan · Eric Z. XU · Difei Gao · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
Poster
Thu 14:00 K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge
Sheng Shen · Chunyuan Li · Xiaowei Hu · Yujia Xie · Jianwei Yang · Pengchuan Zhang · Zhe Gan · Lijuan Wang · Lu Yuan · Ce Liu · Kurt Keutzer · Trevor Darrell · Anna Rohrbach · Jianfeng Gao
Workshop
Learning Neuro-symbolic Programs for Language-Guided Robotic Manipulation
Namasivayam Kalithasan · Himanshu Singh · Vishal Bindal · Arnav Tuli · Vishwajeet Agrawal · Rahul Jain · Parag Singla · Rohan Paul
Poster
OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression
Wanhua Li · Xiaoke Huang · Zheng Zhu · Yansong Tang · Xiu Li · Jie Zhou · Jiwen Lu