Search All 2022 Events
 

159 Results

<<   <   Page 1 of 14   >   >>
Poster
Thu 9:00 VLMo: Unified Vision-Language Pre-Training with Mixture-of-Modality-Experts
Hangbo Bao · Wenhui Wang · Li Dong · Qiang Liu · Owais Khan Mohammed · Kriti Aggarwal · Subhojit Som · Songhao Piao · Furu Wei
Poster
Contrastive Language-Image Pre-Training with Knowledge Graphs
Xuran Pan · Tianzhu Ye · Dongchen Han · Shiji Song · Gao Huang
Poster
PyramidCLIP: Hierarchical Feature Alignment for Vision-language Model Pretraining
Yuting Gao · Jinfeng Liu · Zihan Xu · Jun Zhang · Ke Li · Rongrong Ji · Chunhua Shen
Poster
Thu 9:00 Wukong: A 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Benchmark
Jiaxi Gu · Xiaojun Meng · Guansong Lu · Lu Hou · Niu Minzhe · Xiaodan Liang · Lewei Yao · Runhui Huang · Wei Zhang · Xin Jiang · Chunjing XU · Hang Xu
Poster
Thu 14:00 Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone
Zi-Yi Dou · Aishwarya Kamath · Zhe Gan · Pengchuan Zhang · Jianfeng Wang · Linjie Li · Zicheng Liu · Ce Liu · Yann LeCun · Nanyun Peng · Jianfeng Gao · Lijuan Wang
Poster
Tue 9:00 UniCLIP: Unified Framework for Contrastive Language-Image Pre-training
Janghyeon Lee · Jongsuk Kim · Hyounguk Shon · Bumsoo Kim · Seung Hwan Kim · Honglak Lee · Junmo Kim
Poster
TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training
Yulong Liu · Guibo Zhu · Bin Zhu · Qi Song · Guojing Ge · Haoran Chen · GuanHui Qiao · Ru Peng · Lingxiang Wu · Jinqiao Wang
Poster
Tue 14:00 Fine-Grained Semantically Aligned Vision-Language Pre-Training
Juncheng Li · XIN HE · Longhui Wei · Long Qian · Linchao Zhu · Lingxi Xie · Yueting Zhuang · Qi Tian · Siliang Tang
Poster
Thu 9:00 TVLT: Textless Vision-Language Transformer
Zineng Tang · Jaemin Cho · Yixin Nie · Mohit Bansal
Poster
OmniVL: One Foundation Model for Image-Language and Video-Language Tasks
Junke Wang · Dongdong Chen · Zuxuan Wu · Chong Luo · Luowei Zhou · Yucheng Zhao · Yujia Xie · Ce Liu · Yu-Gang Jiang · Lu Yuan
Workshop
Fri 9:15 Carsten Binnig - Pre-trained Models for Learned DBMS Components
Carsten Binnig
Workshop
Fri 6:00 Fine-grained Interactive Vision Language Pre-training
Lu Hou · Lu Hou