Lightning Talk

Lightning Talks 2B-2

Chenjian Gao · Rui Ding · Lingzhi LI · Fan Yang · Xingting Yao · Jianxin Li · Bing Su · Zhen Shen · Tongda Xu · Shuai Zhang · Ji-Rong Wen · Lin Guo · Fanrong Li · Kehua Guo · Zhongshu Wang · Zhi Chen · Xiangyuan Zhu · Zitao Mo · Dailan He · Hui Xiong · Yan Wang · Zheng Wu · Wenbing Tao · Jian Cheng · Haoyi Zhou · Li Shen · Ping Tan · Liwei Wang · Hongwei Qin

[ Abstract ] [ Livestream: Visit Featured Papers Panels 2B ]
Tue 6 Dec 5:30 p.m. — 5:45 p.m. PST
Chat is not available.