Skip to yearly menu bar Skip to main content


Contributed Talk
in
Workshop: International Workshop on Scalability, Privacy, and Security in Federated Learning (SpicyFL 2020)

FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning, Chaoyang He, et. al.


Abstract:

Chaoyang He, Songze Li, Jinhyun So, Mi Zhang, Xiao Zeng, Hongyi Wang, Xiaoyang Wang, Praneeth Vepakomma, Abhishek Singh, Hang Qiu, Xinghua Zhu, Jianzong Wang, Li Shen, Peilin Zhao, Yan Kang, Yang Liu, Ramesh Raskar, Qiang Yang, Murali Annavaram and Salman Avestimehr