Search All 2021 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 14   >   >>
Poster
Tue 16:30 CLIP-It! Language-Guided Video Summarization
Medhini Narasimhan · Anna Rohrbach · Trevor Darrell
Poster
Wed 0:30 Landmark-RxR: Solving Vision-and-Language Navigation with Fine-Grained Alignment Supervision
Keji He · Yan Huang · Qi Wu · Jianhua Yang · Dong An · Shuanglin Sima · Liang Wang
Poster
Thu 0:30 History Aware Multimodal Transformer for Vision-and-Language Navigation
Shizhe Chen · Pierre-Louis Guhur · Cordelia Schmid · Ivan Laptev
Poster
Tue 16:30 Curriculum Learning for Vision-and-Language Navigation
Jiwen Zhang · zhongyu wei · Jianqing Fan · Jiajie Peng
Workshop
Pretraining for Language-Conditioned Imitation with Transformers
Aaron Putterman · Kevin Lu · Igor Mordatch · Pieter Abbeel
Poster
Thu 8:30 SOAT: A Scene- and Object-Aware Transformer for Vision-and-Language Navigation
Abhinav Moudgil · Arjun Majumdar · Harsh Agrawal · Stefan Lee · Dhruv Batra
Datasets and Benchmarks
VALUE: A Multi-Task Benchmark for Video-and-Language Understanding Evaluation
Linjie Li · Jie Lei · Zhe Gan · Licheng Yu · Yen-Chun Chen · Rohit Pillai · Yu Cheng · Luowei Zhou · Xin Wang · William Yang Wang · Tamara L Berg · Mohit Bansal · Jingjing Liu · Lijuan Wang · Zicheng Liu
Poster
Tue 8:30 Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-and-Language Pre-training
Hongwei Xue · Yupan Huang · Bei Liu · Houwen Peng · Jianlong Fu · Houqiang Li · Jiebo Luo
Poster
Wed 0:30 How Should Pre-Trained Language Models Be Fine-Tuned Towards Adversarial Robustness?
Xinshuai Dong · Anh Tuan Luu · Min Lin · Shuicheng Yan · Hanwang Zhang
Poster
Tue 8:30 COCO-LM: Correcting and Contrasting Text Sequences for Language Model Pretraining
Yu Meng · Chenyan Xiong · Payal Bajaj · saurabh tiwary · Paul Bennett · Jiawei Han · XIA SONG
Workshop
Tue 16:01 MathBERT: A Pre-trained Language Model for General NLP Tasks in Mathematics Education
Tracy Jia Shen
Poster
Fri 8:30 Generic Neural Architecture Search via Regression
Yuhong Li · Cong Hao · Pan Li · Jinjun Xiong · Deming Chen