Search All 2022 Events
 

202 Results

<<   <   Page 1 of 17   >   >>
Poster
Wed 14:00 USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark for Classification
Yidong Wang · Hao Chen · Yue Fan · Wang SUN · Ran Tao · Wenxin Hou · Renjie Wang · Linyi Yang · Zhi Zhou · Lan-Zhe Guo · Heli Qi · Zhen Wu · Yu-Feng Li · Satoshi Nakamura · Wei Ye · Marios Savvides · Bhiksha Raj · Takahiro Shinozaki · Bernt Schiele · Jindong Wang · Xing Xie · Yue Zhang
Poster
Wed 9:00 Beyond Real-world Benchmark Datasets: An Empirical Study of Node Classification with GNNs
Seiji Maekawa · Koki Noda · Yuya Sasaki · makoto onizuka
Poster
Thu 14:00 Meta-Album: Multi-domain Meta-Dataset for Few-Shot Image Classification
Ihsan Ullah · Dustin CarriĆ³n-Ojeda · Sergio Escalera · Isabelle Guyon · Mike Huisman · Felix Mohr · Jan N. van Rijn · Haozhe Sun · Joaquin Vanschoren · Phan Anh Vu
Poster
Thu 9:00 PeRFception: Perception using Radiance Fields
Yoonwoo Jeong · Seungjoo Shin · Junha Lee · Chris Choy · Anima Anandkumar · Minsu Cho · Jaesik Park
Poster
Thu 14:00 Hard ImageNet: Segmentations for Objects with Strong Spurious Cues
Mazda Moayeri · Sahil Singla · Soheil Feizi
Poster
Thu 14:00 Ambiguous Images With Human Judgments for Robust Visual Event Classification
Kate Sanders · Reno Kriz · Anqi Liu · Benjamin Van Durme
Poster
Thu 14:00 A Dataset for Efforts Towards Achieving the Sustainable Development Goal of Safe Working Environments
Eirik Lund Flogard · Ole Jakob Mengshoel
Poster
Thu 14:00 Is one annotation enough? - A data-centric image classification benchmark for noisy and ambiguous label estimation
Lars Schmarje · Vasco Grossmann · Claudius Zelenka · Sabine Dippel · Rainer Kiko · Mariusz Oszust · Matti Pastell · Jenny Stracke · Anna Valros · Nina Volkmann · Reinhard Koch
Poster
Tue 14:00 Ontologue: Declarative Benchmark Construction for Ontological Multi-Label Classification
Sean Yang · Bernease Herman · Bill Howe
Poster
Thu 14:00 ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models
Chunyuan Li · Haotian Liu · Liunian Li · Pengchuan Zhang · Jyoti Aneja · Jianwei Yang · Ping Jin · Houdong Hu · Zicheng Liu · Yong Jae Lee · Jianfeng Gao
Poster
Thu 9:00 Wukong: A 100 Million Large-scale Chinese Cross-modal Pre-training Benchmark
Jiaxi Gu · Xiaojun Meng · Guansong Lu · Lu Hou · Niu Minzhe · Xiaodan Liang · Lewei Yao · Runhui Huang · Wei Zhang · Xin Jiang · Chunjing XU · Hang Xu
Poster
Tue 9:00 Evaluating Out-of-Distribution Performance on Document Image Classifiers
Stefan Larson · Yi Yang Gordon Lim · Yutong Ai · David Kuang · Kevin Leach