Search All 2022 Events
 

1 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Transcormer: Transformer for Sentence Scoring with Sliding Language Modeling
Kaitao Song · Yichong Leng · Xu Tan · Yicheng Zou · Tao Qin · Dongsheng Li