Search All 2022 Events
 

25 Results

<<   <   Page 1 of 3   >   >>
Panel
Tue 10:15 Panel 1C-6: Debiased Self-Training for… & Universal Rates for…
Grigoris Velegkas · Baixu Chen
Poster
Tue 9:00 Transferring Fairness under Distribution Shifts via Fair Consistency Regularization
Bang An · Zora Che · Mucong Ding · Furong Huang
Workshop
PEST: Combining Parameter-Efficient Fine-Tuning with Self-Training and Co-Training
Hunter Lang · Monica Agrawal · Yoon Kim · David Sontag
Workshop
Uncertainty-aware self-training with expectation maximization basis transformation
Zijia Wang · Wenbin Yang · Zhi-Song Liu · Zhen Jia
Poster
Wed 9:00 360-MLC: Multi-view Layout Consistency for Self-training and Hyper-parameter Tuning
Bolivar Solarte · Chin-Hsuan Wu · Yueh-Cheng Liu · Yi-Hsuan Tsai · Min Sun
Poster
Learning from Future: A Novel Self-Training Framework for Semantic Segmentation
Ye Du · Yujun Shen · Haochen Wang · Jingjing Fei · Wei Li · Liwei Wu · Rui Zhao · Zehua Fu · Qingjie LIU
Workshop
Augmentation Consistency-guided Self-training for Source-free Domain Adaptive Semantic Segmentation
Viraj Prabhu · Shivam Khare · Deeksha Kartik · Judy Hoffman
Poster
Wed 14:00 Debiased Self-Training for Semi-Supervised Learning
Baixu Chen · Junguang Jiang · Ximei Wang · Pengfei Wan · Jianmin Wang · Mingsheng Long
Poster
Wed 9:00 Cost-Sensitive Self-Training for Optimizing Non-Decomposable Metrics
Harsh Rangwani · shrinivas ramasubramanian · Sho Takemori · Kato Takashi · Yuhei Umeda · Venkatesh Babu R
Poster
Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Yaming Yang · Ziyu Guan · Zhe Wang · Wei Zhao · Cai Xu · Weigang Lu · Jianbin Huang
Workshop
Fri 7:45 Huan Sun - "Self-supervised Pre-training on Tables"
Huan Sun
Poster
Tue 9:00 Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data
Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin