Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 14:00 TUSK: Task-Agnostic Unsupervised Keypoints
Yuhe Jin · Weiwei Sun · Jan Hosang · Eduard Trulls · Kwang Moo Yi
Poster
Thu 9:00 Few-shot Task-agnostic Neural Architecture Search for Distilling Large Language Models
Dongkuan (DK) Xu · Subhabrata Mukherjee · Xiaodong Liu · Debadeepta Dey · Wenhui Wang · Xiang Zhang · Ahmed Awadallah · Jianfeng Gao
Poster
Tue 9:00 Task-Agnostic Graph Explanations
Yaochen Xie · Sumeet Katariya · Xianfeng Tang · Edward Huang · Nikhil Rao · Karthik Subbian · Shuiwang Ji