Skip to yearly menu bar Skip to main content


(9 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #76
Category Anchor-Guided Unsupervised Domain Adaptation for Semantic Segmentation
Qiming ZHANG · Jing Zhang · Wei Liu · Dacheng Tao
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #77
Exploiting Local and Global Structure for Point Cloud Semantic Segmentation with Contextual Point Representations
Xu Wang · Jingming He · Lin Ma
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #78
Learnable Tree Filter for Structure-preserving Feature Transform
Lin Song · Yanwei Li · Zeming Li · Gang Yu · Hongbin Sun · Jian Sun · Nanning Zheng
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #79
Memory-oriented Decoder for Light Field Salient Object Detection
Miao Zhang · Jingjing Li · Wei Ji · Yongri Piao · Huchuan Lu
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #80
Multi-source Domain Adaptation for Semantic Segmentation
Sicheng Zhao · Bo Li · Xiangyu Yue · Yang Gu · Pengfei Xu · Runbo Hu · Hua Chai · Kurt Keutzer
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #81
Probabilistic Watershed: Sampling all spanning forests for seeded segmentation and semi-supervised learning
Enrique Fita Sanmartin · Sebastian Damrich · Fred Hamprecht
[ Paper [ Slides
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #82
Region Mutual Information Loss for Semantic Segmentation
Shuai Zhao · Yang Wang · Zheng Yang · Deng Cai
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #83
Topology-Preserving Deep Image Segmentation
Xiaoling Hu · Fuxin Li · Dimitris Samaras · Chao Chen
[ Paper [ Slides
Poster
Wed Dec 11 10:45 AM -- 12:45 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #84
Unsupervised Object Segmentation by Redrawing
Mickaël Chen · Thierry Artières · Ludovic Denoyer
[ Paper [ Poster