Skip to yearly menu bar Skip to main content


(8 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #18
Adaptive Cross-Modal Few-shot Learning
Chen Xing · Negar Rostamzadeh · Boris Oreshkin · Pedro O. Pinheiro
[ Paper [ Slides
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #19
Cross Attention Network for Few-shot Classification
Ruibing Hou · Hong Chang · Bingpeng MA · Shiguang Shan · Xilin Chen
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #20
Incremental Few-Shot Learning with Attention Attractor Networks
Mengye Ren · Renjie Liao · Ethan Fetaya · Richard Zemel
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #21
Learning to Self-Train for Semi-Supervised Few-Shot Classification
Xinzhe Li · Qianru Sun · Yaoyao Liu · Qin Zhou · Shibao Zheng · Tat-Seng Chua · Bernt Schiele
[ Paper [ Poster [ Slides
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #22
Meta-Reinforced Synthetic Data for One-Shot Fine-Grained Visual Recognition
Satoshi Tsutsui · Yanwei Fu · David Crandall
[ Paper [ Slides
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #23
Transductive Zero-Shot Learning with Visual Structure Constraint
Ziyu Wan · Dongdong Chen · Yan Li · Xingguang Yan · Junge Zhang · Yizhou Yu · Jing Liao
[ Paper [ Poster
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #24
Unsupervised Meta-Learning for Few-Shot Image Classification
Siavash Khodadadeh · Ladislau Boloni · Mubarak Shah
Poster
Wed Dec 11 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #25
Zero-shot Learning via Simultaneous Generating and Learning
Hyeonwoo Yu · Beomhee Lee
[ Paper [ Poster