Skip to yearly menu bar Skip to main content


(11 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #131
Can Unconditional Language Models Recover Arbitrary Sentences?
Nishant Subramani · Samuel Bowman · Kyunghyun Cho
[ Paper [ Slides
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #132
Controllable Unsupervised Text Attribute Transfer via Editing Entangled Latent Representation
Ke Wang · Hang Hua · Xiaojun Wan
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #133
Defending Against Neural Fake News
Rowan Zellers · Ari Holtzman · Hannah Rashkin · Yonatan Bisk · Ali Farhadi · Franziska Roesner · Yejin Choi
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #134
Interpreting and improving natural-language processing (in machines) with natural language-processing (in the brain)
Mariya Toneva · Leila Wehbe
[ Paper [ Slides
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #135
Invariance and identifiability issues for word embeddings
Rachel Carrington · Karthik Bharath · Simon Preston
[ Paper [ Slides
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #136
Kernelized Bayesian Softmax for Text Generation
Ning Miao · Hao Zhou · Chengqi Zhao · Wenxian Shi · Lei Li
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #137
Levenshtein Transformer
Jiatao Gu · Changhan Wang · Junbo Zhao
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #138
Neural Machine Translation with Soft Prototype
Yiren Wang · Yingce Xia · Fei Tian · Fei Gao · Tao Qin · Cheng Xiang Zhai · Tie-Yan Liu
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #139
Paraphrase Generation with Latent Bag of Words
Yao Fu · Yansong Feng · John Cunningham
[ Paper [ Slides
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #140
Unified Language Model Pre-training for Natural Language Understanding and Generation
Li Dong · Nan Yang · Wenhui Wang · Furu Wei · Xiaodong Liu · Yu Wang · Jianfeng Gao · Ming Zhou · Hsiao-Wuen Hon
[ Paper [ Poster
Poster
Thu Dec 12 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @ East Exhibition Hall B + C #141
XLNet: Generalized Autoregressive Pretraining for Language Understanding
Zhilin Yang · Zihang Dai · Yiming Yang · Jaime Carbonell · Russ Salakhutdinov · Quoc V Le
[ Paper [ Poster