Search All 2022 Events
 

3 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Wed 14:00 On Non-Linear operators for Geometric Deep Learning
GrĂ©goire Sergeant-Perthuis · Jakob Maier · Joan Bruna · Edouard Oyallon
Poster
Tue 14:00 Geo-SIC: Learning Deformable Geometric Shapes in Deep Image Classifiers
Jian Wang · Miaomiao Zhang
Poster
Para-CFlows: $C^k$-universal diffeomorphism approximators as superior neural surrogates
Junlong Lyu · Zhitang Chen · Chang Feng · Wenjing Cun · Shengyu Zhu · Yanhui Geng · ZHIJIE XU · Chen Yongwei