Search All 2022 Events
 

5 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Tue 14:00 GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding
Haotian Zhang · Pengchuan Zhang · Xiaowei Hu · Yen-Chun Chen · Liunian Li · Xiyang Dai · Lijuan Wang · Lu Yuan · Jenq-Neng Hwang · Jianfeng Gao
Poster
REVIVE: Regional Visual Representation Matters in Knowledge-Based Visual Question Answering
Yuanze Lin · Yujia Xie · Dongdong Chen · Yichong Xu · Chenguang Zhu · Lu Yuan
Poster
Thu 14:00 Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone
Zi-Yi Dou · Aishwarya Kamath · Zhe Gan · Pengchuan Zhang · Jianfeng Wang · Linjie Li · Zicheng Liu · Ce Liu · Yann LeCun · Nanyun Peng · Jianfeng Gao · Lijuan Wang
Workshop
Towards Reasoning-Aware Explainable VQA
Rakesh Vaideeswaran · Feng Gao · ABHINAV MATHUR · Govindarajan Thattai
Workshop
Continual VQA for Disaster Response Systems
Aditya Kane · V MANUSHREE · Sahil Khose