Search All 2022 Events
 

2 Results

<<   <   Page 1 of 1   >>   >
Poster
Thu 9:00 Differentiable Analog Quantum Computing for Optimization and Control
Jiaqi Leng · Yuxiang Peng · Yi-Ling Qiao · Ming Lin · Xiaodi Wu
Poster
Wed 14:00 Meta-Auto-Decoder for Solving Parametric Partial Differential Equations
Xiang Huang · Zhanhong Ye · Hongsheng Liu · Shi Ji · Zidong Wang · Kang Yang · Yang Li · Min Wang · Haotian CHU · Fan Yu · Bei Hua · Lei Chen · Bin Dong